0
0
Subtotal: 0.00 
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

תקנון שהייה במתחם:

אין כניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול וחל איסור לנהוג במתחם באלימות פיזית ו/או מילולית, חובה להישמע להוראות המפעיל לכל אורך השהייה במתחם.

לא ניתן להכניס למתקנים מזון או משקאות וחפצים חדים.

אין הנהלת החברה אחראית לגניבות ו/או לאבידות ו/או לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לרכוש בשטח המתחם (לרבות, בתאי האיחסון).

יש להימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל סוג שהוא ואין להוציא חפצים מהחללי המשחק ומהמתחם.

חברתנו תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק ו/או הוצאה ו/או אובדן ו/או גניבה מכוונת במתחם ו/או בחללי המשחק.


אי קיום הוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.