0
0
Subtotal: 0.00 
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

תקנון ותנאי שימוש באתר

הכניסה למתחם (להלן המתחם "ווטרגול"-  חברת איי.ג'יי השקעות וסחר בינלאומי בע"מ ח.פ. 515638534 ) מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו.

כל האמור בתקנון זה ובאתר עצמו הינו בלשון זכר אולם מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כל גולש באתר ו/או מזמין באמצעות האתר שירות ו/או משחק במתחמי ווטרגול באמצעות מערכת ההזמנות או הזמנת משחק ו/או שירות טלפונית מצהיר בזאת ומתחייב כי קרא את התקנון, הבין את תוכנו, מסכים להוראותיו ומתחייב לפעול על פיהן.

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

כללי:

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

התקנון מנוסח בלשון זכר אך מופנה לשני המינים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהיה צריכה להודיע על שינויו.

כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.

כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לאפשר כניסה של שחקן או קבוצה למתחם ו/או לחדריה. השחקן/ים מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

שימוש באתר:

המידע באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים.

כמו כן, על אף מאמצי החברה להציג באתר מידע נכון ומדויק, על המשתמש לקחת בחשבון כי ייתכן שהמידע המוצג בו אינו שלם ו/או אינו מעודכן ו/או חסר ו/או כי נפלו באתר טעויות שונות.

אשר על כן, החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד.

המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.

המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות כל דין ותקנון זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

חברת ווטרגול אינה אחראית לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה תקין , ללא פגמים ו/או וירוסים או כל פגם אחר או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש ו/או של מבצע ההזמנה או בציוד אחר עקב השימוש באתר.

כמו כן, הרשת ו/או מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי גולש כלשהו או צד ג’ אחר כלשהו שאינו בשליטה של החברה.

בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים. החברה אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותי האתר.

השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. החברה ממליצה להורים, אפוטרופסים או מבוגרים אחראים המאפשרים לקטינים להשתמש באינטרנט, להדריך את הקטינים לגבי גלישה בטוחה. לחברה אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והיא אינה לוקחת אחריות על גילאי המשתמשים.

המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי התקנון.

 

מדיניות פרטיות:

המתחם מצולם, מתועד ומוקלט במצלמות 24/7,בצילום בזמן אמת יצפה מפעיל מטעם החברה במהלך כל השהות, שמירת הקלטות תתבצע בהתאם להוראות החוק.

המבקש לעיין בצילומים מוקלטים יגיש בקשה מפורטת ובכתב לחברה ועד 30 יום מיום הביקור במקום, זכות העיון תוענק בכפוף לשיקול בית העסק ו/או דרישת בית משפט בהתאם להוראות הדין ובתנאי שהמבקש הינו המצולם בחומר המוקלט שהבקשה מתייחסת אליו ואפשר לזהותו אך בשום מקרה לא יימסר עותק אלא אם הדבר יידרש על פי דין.

כניסה לשטח המתחם מהווה הסכמה לחברתנו ומי מטעמה לצילום ושימוש בתמונות ו/או סרטונים שצולמו במהלך השהות ו/או השתתפות בפעילות וככל שיראה לנכון למנהלי המתחם לעשות שימוש בצילומים לצרכי פרסום ושיווק והמצולם מוותר על כל טענה מכל סוג בעניין זה, לרבות בנוגע לפגיעה בפרטיות מעצם הפרסום.

אישור תקנון זה מהווה הצהרה כי אין ברשות המצולמים התנגדות שצילומים (בסטילס או בסרט) יוקרנו בהתאם לצרכי החברה באמצעי תקשורת שונים, בין היתר באתר החברה, במדיה החברתית, טלוויזיה, אינטרנט וכן הלאה וזאת ללא אישור מצד שלישי וכי מועברות לחברה כל הזכויות עבור קניין רוחני ו/או זכות אחרת בתמונות ו/או חומרים אשר צולמו על ידי החברה ו/או מי מטעמם, וכי לחברה כל הזכויות לפעול בהתאם לשיקול דעתו המלא ביחס לתמונות ו/או לסרט ו/או לחומרים שצולמו (לרבות אי הצגתם וגניזתם).

הגולש ו/או המזמין באמצעות האתר מצהיר בזאת על הסכמתו כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או לפנות אליהם בכתב או בעל פה ו/או בכל צורה אחרת עם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות וכן מידע שיווקי ופרסומי.

בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות הקישור המצורף לדיוורים שישלחו אליך, או בפניה טלפונית לשירות הלקוחות שלנו.

בכל מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים או לצד שלישי כלשהו, מידע המזהה אותך אישית, אלא אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין ו/או אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

 

הזמנה ושימוש בשירות:

על-ידי כניסה, רישום ו/או שימוש בשירות ו/או כל פעולה אחרת במסגרת השירות שבוצעה טלפונית או ממחושבת הנך מתחייב, כי כלל חברי הקבוצה קראו וקיבלו על עצמם את תנאי השימוש ומסכימים להוראות הכלולות בהם לרבות ומבלי לגרוע לשימוש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות.

במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מביצוע כל שימוש בשירות

אפשרות רכישת כרטיסים לפעילות אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנה אשר בבעלותם אמצעי התשלום או כי ניתן למשתמש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך ביצוע ההזמנה.

ביצוע הזמנה כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום ואישור תשלום המקדמה על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי, לפי העניין.

על מנת לבצע הזמנה טלפונית או באמצעות האתר, המשתמש מתבקש למסור פרטים שונים וביניהם את שמו של בעל אמצעי התשלום, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי אמצעי התשלום (כהגדרתם בסעיף 3.5 להלן). משתמש אשר לא ימסור פרטים אלה, כולם או חלקם, לא יוכל לבצע הזמנה. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים.

חברתנו אינה אחראית לטעות הנעשית על ידי המזמין בעת הקלדת הפרטים.

 

החברה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמש אשר ימסור ביודעין פרטים שגויים.

כמו כן, חברתנו לא תהא אחראית במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי ההזמנה ו/או הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הזמנת פעילות בטווח של פחות מ 4 שעות לפני מועד הפעילות על המזמין האחריות ליצור קשר עם בית העסק לוודא כי ניתן לקבל את השירות בהתראה קצרה.

פעילות שתוזמן ללא אישור בית העסק יחולו על ההזמנה כל האמור במדיניות הביטולים.

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים ו/או שירותים ו/או ידע הקשורים באתר לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

 

מדיניות תשלומים:

כל המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

לחברה הזכות לשנות מחירים בכל רגע נתון, אולם לא יהא בשינוי האמור כדי להשפיע על ההזמנה שבוצעה עובר לשינוי המחיר כאמור.

השירות "ווטרגול" – השכרת מתקני כדורגל מים, המסופק על ידי החברה מבוסס תשלום פר אדם כאשר כניסה לפעילות מותנת בעלות כניסה מינימלית בסך 360 ₪ לשעה / 210 ₪ לחצי שעה. אשר מאפשרת כניסה לעד 6 אנשים כל אדם נוסף בתוספת תשלום לפי המחירון המעודכן באתר בעת ההזמנה, כל אדם הנכנס למתקן נספר כמשתתף ומחוייב בתשלום – המחיר זהה לכל הגילאים, המחיר משתנה בהתאם לגודל הקבוצה ונקבע לפי כמות האנשים הנכנסת למתקן בפועל.

הזמנת שירות מותנית בהזמנה באתר ואישור של ההודעות שאנו שולחים טרם ההזמנה לוודא הגעה, במידה והלקוח אינו מאשר את הגעתו בהודעות מראש ההזמנה שלו תבוטל. אם בכל זאת רוצה להבטיח הלקוח את מקומו במגרש ניתן לעשות זאת ע"י תשלום מקדמה על סך 60 ₪ לשריון ההזמנה.

התשלום עבור השירות ותשלום המקדמה ניתן לבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוגים שונים כפי שיתפרסמו באתר מעת לעת או באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת (להלן: "אמצעי התשלום"). מקדמה עבור שריון מועד תיגבה מיד עם השלמת הליך ההרשמה.

התשלום עבור הפעילות מחולק לתשלום מקדמה אשר מתבצע באתר או באמצעות נציג טלפוני בעת הזמנת מועד, שאר התשלום מתבצע בעת הגעה למקום באשראי ו/או מזומן ו/או אפליקציות תשלום.

כל הודעת אימייל או SMS שנשלחו מהחברה בעקבות הזמנה שבוצעה אינם מהווים אישור להזמנה במידה ולא אושרה ע"י הלקוח או שולמה מקדמה עבור המועד, הזמנה מאושרת אך ורק באישור הגעה להודעות מטעם החברה או בצירוף חשבונית עבור תשלום המקדמה.

במקרה של ביטול שאינו זכאי להחזר מקדמה עפ"י מדיניות הביטולים, החברה רשאית לפי שיקול דעתה בלבד לשמור את תשלום המקדמה למועד אחר שלא יעלה על 3 חודשים ממועד הפעילות שנקבע.

במקרה זה המזמין רשאי לקבוע מועד חדש בטווח של 3 חודשים מהמועד המקורי והמקדמה מהמועד הישן תישמר, במצב זה החברה תגבה מקדמה נוספת על סך 60 ₪ ומהתשלום הסופי במועד החדש יקוזזו 120₪.

לא ניתן לבטל ולשנות את המועד החדש במקרה של שמירת מקדמה- במקרה של ביטול כזה שתי המקדמות לא יוחזרו.

 

הנחות ומבצעים:

אין כפל מבצעים ו/או הנחות-הלקוח יקבל את ההנחה הגבוהה מבין השניים, מבצעים והנחות אינם חלים על פעילויות שנמכרו במחיר הנחה.

הנחות הינן אישיות (פר שחקן ולא לכל הקבוצה) אלא אם צוין אחרת ומותנות בהצגת תעודה תקפות למחזיק התעודה בלבד ואינן נתנות להעברה לאדם אחר.

הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש במועד הנקוב בגדרו , דחייה או ביטול מעבר למועד שהוזמן/הנקוב תהייה מחירה יהיה לפי המחירון העדכני לאותו יום בו נדחה הפעילות ו/או לפי תנאי מדיניות המקדמות והביטולים

אחריות ושיפוי:

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיזי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו והוצאות, ישירות או עקיפות, שיגרמו לכל שחקן במתחם החברה, לרכושו/ה ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש במתחם ובמתקנים של החברה והשחקנים מוותרים על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה אחראית לשחקנים המגיעים למתחם/למתקנים של החברה מצד שלישי, אתר שאינו אחר החברה , שיתוף פעולה וכל גורם מפנה אחר ואינה אחראית לכל נזק לפי סעיף 6.1 שיגרם לשחקנים עקב כך – יש לפנות לגורם המפנה והוא האחראי הבלעדי.

המתחם מבוטח ע"י חברת ביטוח מוכרת ושומר לעצמו בלבד את הזכות לשימוש בפוליסה. לקוח לא יוכל לבוא בטענה או בדרישה לשימוש או מימוש פוליסה כזו או אחרת שבבעלות המתחם.

אחריות הלקוח – במקרה בו נגרם ביטול הזמנה עקב שינוי או ביטול שבוצע על ידי החברה , הלקוח זכאי להחזר כספי מלא בגין תשלום מקדמה או תשלום אחר ששולם לבית העסק.

 

מדיניות ביטולים:

איחור מהשעה שנקבעה עלול לגרור קיצור מזמן הפעילות, אי הגעה לפעילות שהוזמנה ו/או איחור של 30 דקות ומעלה תחשב לאי הגעה וביטול ההזמנה.

החזר מקדמה במקרה של ביטול משחק ניתן לקבל בהתראה של 48 שעות לפני המשחק, במקרה של ביטול משחק או משחק שהוזמן בטווח של פחות מ48 שעות ממועד הפעילות המזמין אינו זכאי להחזר מקדמה

בעת החזר מקדמה במקרה של ביטול בטווח של יותר מ48 שעות לפני הפעילות ו/או בכל מקרה אחר שאושר החזר מקדמה החברה תגבה דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ ,לפי הנמוך מבנייניהם. בהתאם לסעיף 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

שינוי מועד/שעה יתאפשר בהתראה של עד 8 שעות לפני המשחק ועד פעמיים לכל הזמנה אחרת השינוי ייחשב כביטול.

עקב מגפת הקורונה – כל עוד הנחיות הממשלה מאפשרות קיום הפעילות – מדיניות הביטולים בתוקף גם במקרה של חולה מאומת או חייב בבידוד.

 

מדיניות ביטולים לאירועים:

הזמנת אירוע יום הולדת כפוף לקבלת הצעת מחיר , תשלום מקדמה עבור אירוע יום הולדת מהווה אישור המזמין לכל תנאי מדיניות הביטולים והמקדמות.

הצעת מחיר שנשלחה באופן אישי ללקוח תקפה ל24 שעות ממועד קבלת ההצעה, המחירים המוצגים באתר עבור אירוע יום הולדת הינם להמחשה בלבד וניתנים לשינוי בכל עת, המחיר הסופי והרלוונטי למועד ההזמנה יקבע על ידי נציג בהצעת מחיר מסודרת שתוצג לפני אישור העסקה.

איחור מהשעה שנקבעה עלול לגרור קיצור מזמן הפעילות, אי הגעה לפעילות שהוזמנה ו/או איחור של 30 דקות ומעלה תחשב לאי הגעה וביטול ההזמנה.

גובה המקדמה לאירוע יום הולדת הינו 20% מעלות החבילה.

החזר מקדמה במקרה של ביטול משחק ניתן לקבל בהתראה של 7 ימים לפני המשחק, במקרה של ביטול משחק או משחק שהוזמן בטווח של פחות מ7 ימים ממועד הפעילות המזמין אינו זכאי להחזר מקדמה.

בעת החזר מקדמה במקרה של ביטול בטווח של יותר מ7 ימים לפני הפעילות ו/או בכל מקרה אחר שאושר החזר מקדמה החברה תגבה דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ ,לפי הנמוך מבנייניהם. בהתאם לסעיף 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

שינוי מועד/שעה יתאפשר בהתראה של עד 48 שעות לפני האירוע ועד פעמיים לכל הזמנה אחרת השינוי ייחשב כביטול.

עקב מגפת הקורונה – כל עוד הנחיות הממשלה מאפשרות קיום הפעילות – מדיניות הביטולים בתוקף גם במקרה של חולה מאומת או חייב בבידוד

 

 

קניין רוחני:

זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב תוכן המשחק ,עיצוב האתר, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של החברה בלבד.

אין להעתיק, לצלם, להקליט, להעביר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמה של החברה מראש ובכתב.

אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא קבלת הסכמה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

 

 

תקנון שהייה במתחם:

אין כניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול וחל איסור לנהוג במתחם באלימות פיזית ו/או מילולית, חובה להישמע להוראות המפעיל לכל אורך השהייה במתחם.

לא ניתן להכניס למתקנים מזון או משקאות וחפצים חדים.

אין הנהלת החברה אחראית לגניבות ו/או לאבידות ו/או לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לרכוש בשטח המתחם (לרבות, בתאי האיחסון(.

יש להימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל סוג שהוא ואין להוציא חפצים מהחללי המשחק ומהמתחם.

חברתנו תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק ו/או הוצאה ו/או אובדן ו/או גניבה מכוונת במתחם ו/או בחללי המשחק.

 

אי קיום הוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.